ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7 กันยายน พุทธศักราช 2547
ดำเนินการบริหารโดย
   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และอธิการบดี 
เปิดดำเนินการสอน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 จนถึงปัจจุบัน