คณะที่เปิดสอน

สารจากคณบดี

อาจารย์พึงพิศ การงาม 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail: pungpit_2551@hotmail.com

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

"เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์"

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมที่จะคอยดูแล รักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ทุกระดับ ได้ผ่านการฝึกอบรม บ่มนิสัย ให้มีคุณธรรมประจำใจ วินัยในตัวเอง เป็นผู้ช่วยบรรเทาอาการไม่สุขสบายของผู้ป่วย ใช้ความรู้ช่วยเหลือทุกมิติด้านสุขภาพ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางประกอบ
อาชีพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิสัยทัศน์

สาธารณสุขศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งสุขภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพแก่สังคม บริการทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแบบองค์รวม สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน

แนวทางประกอบอาชีพ

          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเป็นสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
การทำงานในอนาคต : 
     – รับราชการ นักวิชาการสุขาภิบาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงาน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ นักวิชาการสุขาภิบาล ศูนย์ควบคุมมลพิษ 
     - โรงพยาบาลเอกชน นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการงานส่งเสริมสุขภาพ 
     - กระทรวงอุตสาหกรรม 
     - โรงงานอุตสาหกรรม 
     - มูลนิธิต่าง ๆ ที่มีขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เช่น มูลนิธิเอดส์มีมากกว่า 100 มูลนิธิทั่วประเทศ มูลนิธิยาสูบ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ 
     - องค์การต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UN) 
     - ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น ฟิตเน็ต สปา 
     - บริษัทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาชีพอิสระ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แนวทางประกอบอาชีพ

คณะบริหารศาสตร์

วิสัยทัศน์

            เป็น คณะวิชาที่เน้นศึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่ได้มาตรฐานในการผลิตกำลังคนระดับ สูงที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันในภาครัฐและ เอกชน

พันธกิจ

จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพตลอดทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมสอดคล้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในสังคม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ให้บริการทางวิชาการและสารสนเทศด้านการบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม ประเพณีไทย ให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป 
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานในทุกภารกิจดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในคณะวิชาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรที่เปิดสอน

แนวทางประกอบอาชีพ

สาขาวิชาการจัดการ
        บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพวิทยากรบรรยาย นักพัฒนาองค์การ การจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์ สามารถเข้าสู่วงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะเป็นผู้ชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ และ เป็นผู้นำทางด้าน E-Business สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

สาขาวิชาการบัญชี
          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบัญชีจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพ เป็นพนักงาน บัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่สรรพากร นักวิชาการ อาจารย์ นักวิเคราะห์ นักวิจัย เป็นผู้ตรวจสอบ บัญชีอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (TA) ผู้วางระบบบัญชี

แนวทางประกอบอาชีพ

คณะนิติศาสตร์

วิสัยทัศน์

คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มุ่งผลิตพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ ในกระบวนการคิด มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม โดยสามารถนำความรู้ทางนิติศาสตร์มาพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานและองค์กร พัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ผลิตบัณฑิตให้มีความรุ้ ทางนิติศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในสภาวะปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

แนวทางประกอบอาชีพ

      บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานธนาคาร และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

แนวทางประกอบ
อาชีพ

คณะรัฐศาสตร์

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั่วไป ทางด้านการเมืองการปกครอง มุ่งให้ความรู้ในทางทฤษฎี และเน้นการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น และสังคมในส่วนรวม

พันธกิจ

1. มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
2. จัดทำแผนการพัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ 
3. จัดทำระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

แนวทางประกอบอาชีพ

     บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เช่นตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานธนาคาร และสถานประกอบการ

แนวทางประกอบ
อาชีพ